infolinia: 61 82 88 102

Pracowałeś za granicą? Odzyskaj swój podatek i zasiłek!

Wypełnij formularz obok!

  • Holandia
  • Niemcy
  • Belgia
  • Wielka Brytania
  • Irlandia
  • Austria
  • Dania

Z tych krajów pomożemy Ci sprawnie odzyskać Twoje pieniądze!

Wypełnij formularz Odzyskaj podatek i zasiłek!

Obliczymy, ile zwrotu otrzymasz z większości krajów! Zrobimy to bezpłatnie

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, przez CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303597, NIP: 9721176202, o kapitale zakładowym 337.500,00 zł (zwaną dalej „Administratorem”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), w celu dobrania i przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu, a następnie przedstawienia mi na dane kontaktowe zawarte w formularzu ofert indywidualnych dotyczących odzyskiwania i realizacji usług podatkowo-zasiłkowych za pracę wykonaną poza Rzeczpospolitą Polską, a także w razie potwierdzenia zainteresowania ofertą, ich wykorzystania w celu i w procesie opracowania i zawarcia umowy, na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych w powyższym zakresie, okresie i celu przez podmioty współpracujące z Administratorem, w związku z realizacją celu udostępnienia danych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez CUF Sp. z o.o. w przyszłości moich danych osobowych podanych w formularzu w celach informacyjnych i marketingowych polegających na promocji produktów i usług świadczonych przez CUF Sp. z o.o. i jej partnerów handlowych, świadczących usługi związane z odzyskiwaniem i realizacją usług podatkowo-zasiłkowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego, a także otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Informacja od Administratora Twoich danych.

Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez osobę, której dotyczą, wyłącznie w zakresie wskazanym w treści zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w celach wskazanych powyżej, w okresie realizacji celu, jednakże nie dłużej niż do końca okresu, w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby dokumentowania jego działalności w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także informuje o przysługującym osobie, której dane dotyczą prawie dostępu do danych i ich sprostowania, prawie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień RODO, a także o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym powyżej w punkcie 1) skutkowałoby brakiem możliwości przedstawienia osobie, której dane dotyczą oferty, o którą wnioskuje w formularzu. Administrator podaje także następujące dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji e-mail: abi@cuf.com.pl.