Trwa wysyłanie formularza.
Proszę czekać.

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

Dodaj znajomegoUsuń znajomegoWyczyść

Potwierdzam, że posiadam zgodę powyższych osób na przekazanie ich danych.
Oświadczam, że pozyskałem zgodę osoby polecanej na przekazanie dotyczących jej danych osobowych (wskazany w formularzu) do CUF sp. z o.o. z siedzibą: z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowskiej 25/2-3, Polska. Poinformowałem także, że CUF sp. z o.o. będzie administratorem danych osobowych osoby polecanej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), w związku z przedstawieniem ofert związanych z realizacją usług podatkowo-zasiłkowych. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec CUF sp. z o.o. w przypadku nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
Administratorem Twoich danych osobowych jest CUF sp. z o.o. Więcej informacji.
Wskazanie administratora
Administratorem Twoich danych osobowych jest CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowskiej 25/2-3 (dalej: „Administrator”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@cuf.com.pl lub pisząc na adres pocztowy administratora.

Cele przetwarzania
Podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy a następnie jej realizacja tj. organizacja i realizacja Akcji „Polecaj i Zarabiaj” na warunkach opisanych w Regulaminie Akcji „Polecaj i Zarabiaj”.

Podstawa prawna
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem, przy czym za umowę należy rozumieć Regulamin Akcji „Polecaj i Zarabiaj”;
Przetwarzane odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków Administratora.

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nakładanych na Administratora przez Regulamin Akcji „Polecaj i zarabiaj” oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. przez 5 lat liczone od końca roku, w którym dokonano rozliczenia za dokonane Polecenie.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych oraz innym spółkom z grupy Euro-Tax. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może uniemożliwić nam realizację celu tj. uwzględnienia Twojego Polecenia.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.